***** GRATIS VERZENDING vanaf 3 OMDOZEN *****

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.    Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.Interdispo.com (hierna: Interdispo.com) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2.    Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3.    Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4.    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Interdispo.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Interdispo.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1.    Alle aanbiedingen van Interdispo.com zijn vrijblijvend en Interdispo.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2.    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Interdispo.com.  Interdispo.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Interdispo.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1.    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief behandel- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. U ontvangt uw factuur per email, op het door u bij de bestelling opgegeven emailadres.

3.2.    Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling, zonder korting of compensatie.

3.3.    Betaling dient te geschieden per bankoverschrijving, of online via iDEAL, Bancontact/Mister Cash, KBC, Belfius, Sofort Banking, Visa, Mastercard, Maestro, CB Carte Bancaire, EPS, of PayPal.

Bankoverschrijving: Bankrekening ABN AMRO Bank NV: IBAN NL63 ABNA 0604 9467 16 (BIC/SWIFT: ABNANL2A) ten name van Interdispo Europe B.V.

Paypal: Betaling op de website van PayPal, rekeningnummer: [email protected]

3.4.    Zakelijke accounts B2B met voorafgaande goedkeuring door Interdispo.com: Betaling binnen dertig (30) dagen einde van de maand, zonder korting of compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag verschuldigd over het openstaande bedrag: Een schadevergoeding van achttien procent (18%) (minimaal EURO 75),  alsmede vergoeding voor te late betaling zijnde een conventionele rente van twaalf procent (12%) berekend over het verschuldigde bedrag (minimaal EURO 10). Indien Interdispo.com haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste twaalf procent (12%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Interdispo.com om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5.    Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Interdispo.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6.    Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Interdispo.com.

 

Artikel 4. Levering/Kosten van verzending

4.1.   Levering in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, of Denemarken: Geen verzendkosten vanaf 3 omdozen. Bij bestellingen van 1 of 2 omdozen zal er € 7,-- exclusief BTW als kosten van verzending in rekening worden gebracht, tenzij anders vermeld.

4.2.    De door Interdispo.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3.    De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1.    De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Interdispo.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1.    U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Interdispo.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2.    Interdispo.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1.    U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Interdispo.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2.    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Interdispo.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3.    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Interdispo.com te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd na voorafgaande mededeling van uw kant, op een door Interdispo.com nader op te geven retouradres, alsmede indien en voor zover de verpakking van het product onbeschadigd is, de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, en het product geheel ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Steriele producten kunnen om hygiënische redenen niet geretourneerd worden.

7.4.    Interdispo.com. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan uw product door ondeskundig gebruik.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1.    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Interdispo.com, dan wel tussen Interdispo.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Interdispo.com, is Interdispo.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Interdispo.com.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1.    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Interdispo.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Interdispo.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2.    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Interdispo.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1.   Indien u aan Interdispo.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Interdispo.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Interdispo.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2.   Wanneer door Interdispo.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Interdispo.com deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3.   Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Interdispo.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Interdispo.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4.   Interdispo.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1.   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2.   Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12. Contact.

Interdispo.com

Bergweidedijk 38

7418 AA Deventer, Nederland (dit is géén retouradres)

Voor retourzendingen gaarne contact met ons opnemen.

 

Telefoon: +31-(0)53 30 20 111 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur).

Email: [email protected]

 

Interdispo.com is onderdeel van Interdispo Europe B.V.

 

Gegevens voor bestellingen uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Luxemburg:

KvK 66367832

BTW-nr.: NL856517112B01

Bankrekening: IBAN NL63 ABNA 0604 9467 16 (BIC/SWIFT: ABNANL2A).

 

Gegevens voor bestellingen uit Frankrijk:

SIREN 822 203 048

SIRET 822 203 048 00019

BTW-nr.: FR36822203048

Bankrekening: Crèdit Agricole Normandie : IBAN FR76 1660 6000 5400 0595 8765 311 (BIC/SWIFT : AGRIFRPP866).

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »